Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ppk-pytania-i-odpowiedzi WPŁATY

WPŁATY

Pracodawca, oprócz wpłat finansowanych z własnych środków, nalicza i potrąca wpłatę podstawową z wynagrodzenia pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia. Czy zawsze w takiej wysokości?

Nie. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie w danym miesiącu (ze wszystkich źródeł) nie wyższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia, mogą złożyć deklarację o wnoszeniu niższej wpłaty podstawowej (min. 0,5%). Na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania pracownika o możliwości złożenia deklaracji obniżającej wysokość wpłaty podstawowej.

Co jest podstawą naliczenia wpłat finansowanych przez pracodawcę?

Wysokość wpłaty jest określana jako procent wynagrodzenia, od którego naliczane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłata podstawowa jest taka sama dla wszystkich pracowników - stanowi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dobrowolna wpłata dodatkowa jest określana w umowie o zarządzanie PPK, jednak nie może być wyższa niż 2,5% wynagrodzenia.

Czy pracodawca może różnicować wpłaty dodatkowe dla różnych grup pracowników?

Tak.

Jakie pracodawca może przyjąć kryteria różnicowania wysokości wpłaty dodatkowej dla poszczególnych grup pracowników?

Może to być kryterium stażu zatrudnienia (kryterium lojalnościowe) lub, jeżeli znajdą się odpowiednie zapisy w regulaminie wynagrodzeń (ewentualnie w zawartym układzie zbiorowym), mogą to być inne kryteria. Przykładowo, mając świadomość tego, że ryzykiem ubóstwa na emeryturze są najbardziej zagrożeni pracownicy o najniższych wynagrodzeniach, pracodawca może przewidzieć w regulaminie wynagrodzeń, że pracownicy najniżej uposażeni będą otrzymywać wyższą wpłatę dodatkową po upływie wskazanego w umowie okresu zatrudnienia. Możliwe jest też łączenie kryteriów: najwyższe wpłaty dodatkowe otrzymują pracownicy o najdłuższym stażu oraz najniżej uposażeni. Z tego powodu wpłata dodatkowa, sama w sobie, może stanowić bardzo ważny bonus pracowniczy.

Czy pracodawca może zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej?

Tak. Pracodawca może w dowolnym momencie odwołać lub zmienić wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej z własnych środków. Wymaga to zmiany umowy o zarządzanie PPK. Pracodawca przestaje finansować wpłaty dodatkowe od miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie zmiana umowy o zarządzanie PPK.

Czy pracodawca może zrezygnować z finansowania wpłaty podstawowej, jeżeli będzie miał okresowe trudności finansowe?

Tak, w sytuacji spełnienia jednego z trzech warunków:

  • w okresie przestoju ekonomicznego, o którym jest mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy; także w czasie, gdy pracodawca został zmuszony do obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w tej ustawie,
  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
  • w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej ograniczenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Czy w sytuacji zawieszenia finansowania wpłat przez pracodawcę zawieszeniu podlega również finansowanie wpłat przez pracownika?

Tak. Jednak w takiej sytuacji pracownik może złożyć wniosek o kontynuowanie finansowania wpłat z własnego wynagrodzenia.

Pracodawca zapisał pracownika w obowiązującym go terminie. Od jakiego momentu jest zobowiązany do finansowania wpłat i dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

Finansowanie wpłat z własnych środków i potrącanie wpłat z wynagrodzenia pracownika rozpoczyna się od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

W jakim terminie pracodawca powinien przekazać naliczone i potrącone wpłaty do instytucji finansowej?

Pracodawca może dokonać przelewu wpłat do instytucji finansowej w dniu wypłaty wynagrodzenia, nie później niż do 15. dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone wpłaty.

do góry