Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyPoradnik Inwestora Turecki marsz do zysków

Turecki marsz do zysków

Od kilku lat polscy inwestorzy z coraz większym zainteresowaniem przyglądają się krajom z regionu Europy Wschodniej i Centralnej. Zapewne powodem do skierowania uwagi w tę stronę Europy są rekordowo niskie stopy procentowe oraz rozczarowujące wyniki giełd krajów rozwiniętych. Nic dziwnego zatem, że wypatrując atrakcyjnych możliwości lokowania kapitału, oszczędzający przekraczają granice i skupiają się na krajach, które jeszcze do niedawna były dla nich swoistą egzotyką inwestycyjną. Potencjał tych krajów jest ogromny, dlatego też powstają rozwiązania inwestycyjne, które również osobom z mniej zasobnym portfelem pozwalają na poszukiwanie zysków właśnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednym z nich jest subfundusz ESALIENS CEE Select – który inwestuje kapitał w wyselekcjonowane, wartościowe spółki z regionu. 

Jednym z krajów o atrakcyjnym profilu inwestycyjnym jest Turcja. To państwo z blisko 80 milionami mieszkańców. Popyt wewnętrzny w tym kraju jest znaczny, jako że spore społeczeństwo tureckie jest stosunkowo młode (średnia wieku to niewiele ponad 30 lat) i charakteryzuje się dużym przyrostem naturalnym. Turcy aspirują do standardów zachodnich, co napędza zapotrzebowanie na produkty i usługi.

Znana na całym świecie i mocno uwarunkowana kulturowo turecka przedsiębiorczość stanowi fundament wzrostu organicznego tego kraju. Stopa bezrobocia sięga tam ok. 10%, a przeciętne zarobki są niższe niż w Polsce (w 2014 r. ok. 3 150 zł), przy czym w Turcji występują znacznie większe nierówności w płacach. Filarami gospodarki tureckiej jest m.in. turystyka, branża finansowa oraz przemysł samochodowy. 

W ostatnim czasie jako negatywne można określić położenie geopolityczne Turcji. Problemem dla dużego sektora tureckiej gospodarki, jakim jest turystyka, mogą być potencjalne ataki terrorystyczne. W dłuższej perspektywie Turcja może gospodarczo wiele zyskać wówczas, gdy Syria i Irak zaczną się odbudowywać po wojnie. Ponadto inwestowaniu w tym kraju sprzyja z całą pewnością wewnętrzna sytuacja polityczna, która od kilku lat jest stabilna.

Turcja to ciekawa destynacja nie tylko wakacyjnie, ale i inwestycyjnie. To dlatego Zespół Zarządzających ESALIENS zainwestował tam ponad 27% wartości portfela ESALIENS CEE Select (dane na koniec grudnia 2015 r.). Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost gospodarki tureckiej, której potencjał do dalszego rozwoju jest znaczny. To jedna z największych gospodarek na świecie (Turcja należy do grupy G20), gdzie klimat gospodarczy sprzyja przedsiębiorcom. Zatem z optymizmem patrzymy w przyszłość naszych inwestycji w Turcji.

Więcej o subfunduszu ESALIENS CEE Select TUTAJ >>

Ważne informacje – przeczytaj uważnie

Dane wg: http://www.turkstat.gov.tr/Start.do

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu CEE Select („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych - obliczenia własne ESALIENS TFI SA.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.do góry